Naše požadavky

Sexualizované násilí (sexuální obtěžování, sexuální nátlak, genderová diskriminace, apod.) představuje závažný společenský problém, který se nevyhýbá ani univerzitnímu prostředí. Lidé se zkušeností se sexualizovaným násilím trpí psychickými problémy, ztrácí důvěru v instituci a v některých případech univerzitu raději úplně opouští. Vzniká tak neférové prostředí, kde (typicky) studentky nemohou plně rozvinout svůj potenciál. Univerzita tak přichází o talentované budoucí odborníky*ce. Až doposud Univerzita Karlova o problému nemluvila nahlas a působila dojmem, že nechce vynakládat větší námahu nebo finanční zdroje na jeho řešení. Podporujeme snahu nově jmenované rektorky profesorky Mileny Králíčkové i děkanky FF UK doktorky Evy Lehečkové situaci změnit a za studentskou iniciativu Nahlas předkládáme následující výzvy.  

1. Prevence a osvěta

Sexualizované násilí nemusí být vždy důsledkem úmyslného predátorství, ale také nedostatečné reflexe mocenských mechanismů ve vztazích vyučujících a studujících nebo osobních hranic mezi studujícími. Univerzita by měla předcházet sexualizovanému násilí a s ním spojené diskriminaci či osobním útokům. Je nezbytné, aby jasně stanovila, jaké jednání je již nepřípustné a komunikovala tuto informaci zaměstnancům i studujícím, například prostřednictvím školení. 

2. Jasná pravidla pro vztahy mezi vyučujícími a studujícími

Intimní vztahy mezi vyučujícími a studujícími na univerzitě existují. Ačkoliv tyto vztahy žádný předpis nezakazuje, z důvodu výrazné mocenské nerovnováhy mohou představovat problematickou oblast. Mohou zároveň nejen poškodit dotyčné, ale také narušit dynamiku výuky či celého kolektivu katedry. Univerzita by měla stanovit jasná pravidla pro případ, že vztah mezi studujícím a vyučujícím vznikne, a zamezit tomu, aby nadále setrvávali v přímém pedagogickém vztahu. Předejde se tak vzniku situace, ve které by tento vztah zasahoval do férového hodnocení studujících.

3. Transparentní postup při nahlášení sexualizovaného násilí

V současné době stránky univerzity nabízejí čtyři možná řešení případů sexualizovaného násilí: kontaktovat predátora na vlastní pěst a vykomunikovat situaci přímo s ním, obrátit se na Psychologickou poradnu UK, poslat informaci o obtěžování na anonymní e-mail obtezovani@ruk.cuni.cz nebo se obrátit na Etickou komisi. V posledních třech případech ale není zřejmé, kdo se k citlivým informacím dostane, jakým způsobem s nimi bude nakládáno, jak univerzita na podnět může reagovat, jak dlouho celý proces může trvat ani jaké bude mít konsekvence. Aby proces ve studujících budil důvěru, musí být transparentní. Je třeba, aby univerzita přesně specifikovala potřebné kroky, uveřejnila je a zaručila anonymitu a ochranu primárně poškozeným, nikoliv vlastním představitelům.

4. Ochrana poškozených

Ti, kdo se rozhodnou o sexualizovaném násilí svědčit, se dostávají do velmi komplikované a nepříjemné situace. Nejenže musí s cizími lidmi sdílet často velmi osobní a citlivá témata, ale také se vystavují nebezpečí msty a nepřátelských reakcí akademické obce i širší veřejnosti. Procesy řešení sexualizovaného násilí by měly být nastaveny tak, aby zachovaly nejvyšší možnou míru anonymity a aby minimalizovaly nutnost se k nepříjemným zážitkům vracet.   

5. Ombudsman*ka

Univerzita by měla studujícím v maximální míře vyjít vstříc a proces podávání podnětu jim usnadnit. Problémy s nevhodným chováním by neměli ve svém volném čase řešit studující, kteří se navíc vystavují riziku, že tyto aktivity negativně ovlivní jejich působení na univerzitě, ale nezávislá osoba. Podporujeme založení instituce fakultního ombudsmana nebo ombudsmanky, kteří by měli být kvalifikovaní pro citlivou práci s oběťmi a být za ni adekvátně honorovaní. 

6. Nastavení postupů v případě prokázání násilí

Podle stávajícího řádu mají fakulty v případě prokázání predátorského chování velmi omezené pole působnosti. Sexualizované násilí by mělo být možné řešit i v případě, že oběti nechtějí vstoupit do trestněprávního řízení vedeného státním zastupitelstvím či policií. Je potřeba nastavit institucionální mechanismy tak, aby univerzita mohla podněty sama důkladně prošetřit a adekvátně na ně reagovat. V první řadě přerušením veškerých styků predátora s oběťmi, ve druhé řadě zamezením tomu, aby se problematické jednání opakovalo i v jiných případech. V případě závažných provinění by mělo být možné pedagogovi znemožnit přístup na pracoviště a rozvázat s ním pracovní vztah.

Podpisy:

Podpisy z formuláře pravidelně doplňujeme. Vítáme podpisy studujících, absolventů, vyučujících FFUK, UK a dalších institucí, i osob přímo nesouvisejících s univerzitou.

 1. Tomáš Blatný, student KDV
 2. Anna Schubertová, doktorandka ÚČLK
 3. Václav Sklenář, doktorand ÚFaR a člen akademického senátu FFUK
 4. Veronika Korjagina, absolventka ÚFaR a ÚALK, FFUK
 5. Alfréd Schubert, absolvent FFUK
 6. Tereza Reichelová, absolventka ÚFaR a ÚPOL na FF UK
 7. Tereza Martinovská, studentka FFUK
 8. Matyáš Bartoň
 9. Jan Musil, doktorand ÚČLK
 10. Kryštof Komolý, student ÚFAR, ÚČLK, ÚČJTK
 11. Viktorie Vítů, studentka ÚFaR
 12. Stela Chvojková, studentka ÚFaR FFUK
 13. Klára Trávníčková, studentka FF (historie + východoevropská studia)
 14. Jakub Vaněk, doktorand ÚČLK
 15. Eliška Raiterová, Katedra divadelních studií, Masarykova univerzita
 16. Hynek Tajovský
 17. Filip Rut, absolvent filosofie, ÚFaR
 18. Kristina Hamplová, studentka Ústav translatologie FF UK
 19. Štěpán Truhlařík, student FF UK
 20. Lucie Vondrysová, studentka FF UK
 21. Barbora Schneiderová, absolventka Katedry Divadelní vědy
 22. Kamila Schewczuková, magisterské studium, ÚČLK, FF UK
 23. Kateřina Matušková, studentka FF UK
 24. Michaela Bartošková, studentka KDV
 25. Anežka Libánská, studentka FF UK
 26. Adam Dudek, JAMU
 27. Matouš Knapp, absolvent, bakalář politologie a bohemistiky FF
 28. Eliška Šolcová, studentka KDV, UŘLS FF UK
 29. Marie Padevětová, ukončené studium FF UK, nyní FSV UK
 30. Denisa Šebestová, doktorandka ÚAJD a členka AS FF UK
 31. Sára Sichingerová, absolventka FFUK
 32. Alžběta Klímová, studentka
 33. Richard Dobřichovský
 34. Hedvika Klímová, FFUK, Historie a Obecná lingvistika
 35. Anna Herda Wallo, studentka antropologie na FHS
 36. Tomáš Reichel , student FFUK
 37. Alžběta Knappová, studentka ÚČLK a ÚČJTK FF UK
 38. Veronika Šiková, studentka FF UK
 39. Arťom Korjagin
 40. NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET, Damu
 41. Klára Jiránková, Filmová studia
 42. Oskar Helcel
 43. Adam Horyna, student FF UK ÚFaR
 44. Žofie Tůmová, 2.LF UK
 45. Ivetta Prokhorova, Východoevropská studia
 46. Karel Švec, doktorand na PřF UK
 47. Anna Fremrová, FFUK
 48. Jiří Melzmuf , student ÚFAR FFUK
 49. Sabina Vassileva, studentka Úfar FF UK
 50. Anna Poláková, KDV
 51. David Klouček , absolvent FSV UK
 52. Vít Hrouda, absolvent FFUK ÚFaR
 53. Barbora Smolíková, studentka FF UK a DAMU
 54. Johana Gorenčíková
 55. Eduard Eck, Fonetika a obecná lingvistika
 56. Klára Metge, Katedra divadelní vědy
 57. Karolína Bendová, studentka FF UK a PedF UK
 58. Martin Babička, absolvent FFUK
 59. Kajetán Holeček, Katedra Blízkého východu; studentský senátor AS FF UK
 60. Veronika Jončevová, studentka anglistiky, FF UK
 61. Zuzana Panchártková, FSV
 62. Lukáš Pavlousek, Studia nových médií
 63. Sára Englišová, Studentka ÚFaR, ÚPOL na FF UK
 64. Kryštof Buchal, student ÚAJD a ÚTRL FF UK
 65. Veronika Dvorská, FF UK
 66. Veronika Hanáková, absolventka KFS (FF UK), studující na SNM (FF UK)
 67. Nikola Bečanová, doktorandka ÚČLK
 68. Tereza Sloupová, FFUK, Ústav obecné lingvistiky a Ústav translatologie
 69. Kateřina Sklenářová
 70. Kateřina Časarová , FF UK, absolventka
 71. Jan Henyš, doktorand, ÚČNK/ÚTKL
 72. Kristýna Sulková, Katedra divadelní vědy FFUK
 73. Kristina Nováková, Filozofická fakulta
 74. Filip Frantál, oddělení nederlandistiky
 75. Klára Jelínková, FF UK
 76. Tereza Kuglerová , FF UK
 77. Kateřina Ešnerová, ÚTRL
 78. Kateřina Jeřábková, FSV UK
 79. Tomáš Koblížek, absolvent ÚFaR a ÚČLK, FFUK
 80. Simona Sobolevská, studentka FF UK
 81. Klára Frýdová, studentka ÚFAR
 82. Filip Novák , FF UK, NMgr učitelství
 83. Martin Herda
 84. Rachel Duchková , KDV FF UK
 85. Petra Chaloupková, FF UK
 86. Teodor Pazderka, Student KDV
 87. Matylda Strnadová, FF UK: ÚČLK, ÚČJTK, URS (studentka bakalářského studia)
 88. Jakub Haubert, student FFUK
 89. David Chlumský, absolvent IPS FSV UK
 90. Sandra Mikulcová, studentka ÚALK, FF UK
 91. Jana Segi Lukavská, doktorandka na ÚČLK FF UK
 92. Mikuláš F. Pikhart, student ÚFAR FF UK
 93. Magdaléna Smějsíková, doktorandka ÚČLK
 94. Rozálie Andělová, FF UK, Katedra divadelní vědy, student (Bc.)
 95. Matěj Pour, JAMU
 96. Vojtěch Frank, Ústav hudební vědy
 97. Anežka Lindaurová
 98. Monika Stachová, studentka FF UK, ÚHSD
 99. Sebastien Lenker, FF UK, Ústav románských studií, student
 100. Petra Kotlárová, student FHS UK
 101. Alžběta Lacková, Studentka sociální a charitativní práce na HTF
 102. Nina Laketić, studentka FFUK
 103. Berenika Zeamnová, absolventka
 104. Josefína Formanová, studentka FF UK
 105. Mirka Neubauerová, studentka FF UK, Ústav jazyků a komunikace neslyšících
 106. Josef Řičář, Doktorand FHS UK
 107. Jaromír Moravec, ÚALK
 108. Šimon Trlifaj, absolvent FSV UK
 109. Anežka Stehlíková , FFUK
 110. Anežka Chlumová, uchazeč o studium
 111. Michal Zahálka, doktorand ÚTRL FF UK
 112. Barbora Hrušková
 113. Milan Pavlovič, FF UK, FHS UK
 114. Hana Malaníková, Absolventka Katedry komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK
 115. Ivana Hlubinová, Katedra divadelní vědy
 116. Kateřina Korychová, Absolventka bakaláře na FF UK v oboru Divadelní věda
 117. Jan Šotkovský , Pedagog JAMU Brno
 118. Adéla Špínová, sekretářka ÚPOL
 119. Lenka Smrčková, absolventka KDV FF UK
 120. Jakub Liška, Masarykova univerzita
 121. Sandra Milčinská , FFUK – Divadelní věda
 122. Linda Kotisová, FFUK KDV
 123. Nicola Škvarová, KDV FFUK
 124. Ondřej Pavlík, student ÚČLK FF UK
 125. Michaela Fikejzová, doktorandka FHS
 126. Ela Plíhalová
 127. Anežka Pondělíčková, redaktorka Divadelních novin
 128. Barbora Bocková, FF UK
 129. Anna Chromá, doktorandka LING FF UK
 130. Dominika Jana Hrbková, FF UPOL a JAMU
 131. Eva Pospíšilová , Studentka, ÚČJTK a FÚ, studentská senátorka AS FF UK
 132. Barbora Doležalová , Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 133. David Mišťúrik, Student v Brně
 134. Barbora Truksová, Absolventka FF UK, bývalá studentka KDV
 135. Mgr. Alena Zemančíková, V pozici rozhlasové reportérky a dramaturgyně literárních a dramatických pořadů jsem s univerzitou v intenzivním kontaktu.
 136. Laura Vassileva, Studentka KBV, FFUK
 137. Jana Jansová, KDV FF UK
 138. Hana Pololáníková, Katedra filmových studií
 139. Ester Kedziorová, ÚRS, bak. studium FRF
 140. Martin Smolej, ČVUT FS
 141. Anežka Bednářová, absolventka KDV
 142. Štěpánka Pražmová , Studentka prvního ročníku bakalářského studia humanitní vzdělanosti na FHS
 143. Sylva Ficová, Podporuji z principu. Působila jsem na MUNI Brno.
 144. Agáta Hamplová, ČVUT
 145. Virág Győry, Filozoficka Fakulta, Anglistika-amerikanistika
 146. Elisa Speváková, bývalá studentka FHS UK
 147. Eva Čmuchařová, Fakulta sociálních věd
 148. Františka Schormová,
 149. Hana Blažková, doktorandka, ÚČLK FF UK
 150. Kamila Brožová, bývalý student FF&FSV
 151. Jakub Šindelář, doktorand IMS FSV UK
 152. Karolína Kantorová, Studentka divadelní vědy a francouzské filologie
 153. Mikoláš Tyc, bývalý student KDVFFUK
 154. Martin Bartoš, absolvent
 155. Amálie Amdouniová
 156. Veronika Hamplová, FF UK
 157. Adéla Gálová, hungaristka a romistka
 158. Simona Baková, Katedra Divadelní vědy Univerzity Karlovy
 159. Tereza Melková
 160. Jitka Prokopová, KDV
 161. Karolina Šebková, Právnická fakulta
 162. Magdalena Grecová, Anglistika-Amerikanistika FFUK
 163. Veronika Maxová, FF UK absolvent KDV
 164. Ing. Lenka Kačurová, Matka studentky
 165. Magdaléna Beranová, FF, KDV
 166. Tereza Fialová , University of Birmingham, obor Psychologie ve vzdělávání
 167. Kristýna Jungová
 168. Jiřina Hofmanová, JAMU
 169. Pavla Horáková, absolventka FFUK
 170. Kristýna Tesařová, KDV
 171. Václav Křenek, student FF UK
 172. Micaala Rotaru, absolventka PedF UK (Bc. – angličtina, ruština); současná studentka FF UK (Mgr. – Jihovýchodoevropská studia na KJBS – rumunistika)
 173. Anna Štičková, FF MUNI
 174. Veronika Formanová
 175. Anastazie Podhůrská, FSV
 176. Anna Melmuková, FSV
 177. Leticie Kochová, KDV, FF UK
 178. Adéla Prášilová
 179. Ondřej Vinš, pedagog, ÚJKN/doktorand, ÚČLK
 180. Alice Bílá , Absolventka Katedry divadelní vědy
 181. Zuzana Sceranková, absolventka DAMU
 182. Marek Podlaha, Student magisterského ročníku Filmových, televizních a rozhlasových studií, UPOL
 183. Šárka Beníčková, FF UP, Italský jazyk a kultura
 184. Veronika Veselková, FF UP
 185. Natallia Skarynka, studentka oboru Divadelní věda, Univerzita Palackého v Olomouci
 186. Jolana Ritterová, divadelní věda
 187. Tereza Hladká, absolvent KDV FF UK
 188. Marie Frydlová, studentka KDV, FFUK
 189. Karolína Görgová, VOŠON SPŠO
 190. Natálie Rajnišová, DAMU
 191. Šárka Kadavá, bohemistika
 192. Eliška Kubartová, Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci
 193. Luboš Plamitzer, MFF
 194. Jakub Ulrych
 195. Alžběta Králová, Filozofická fakulta
 196. Amélie Grudinová
 197. Alžběta Kavanová, Filozofická fakulta
 198. Michael Eisenreich, Student Právnické fakulty UK, studijní program Právo a právní věda
 199. Karolína Karbanová, Přírodovědecká fakulta UK
 200. Kamila Růžičková, Praha
 201. Eli Blažků, UISK FF UK
 202. Johana Jurášová, Katedra divadelní vědy, FFUK
 203. Jindřich Dušek, MFF UK
 204. Pavel Maršálek, přihlásím se na přijímačky na ff
 205. Anna Ho
 206. Martin Bernátek, Katedra divadelních a filmových studií FF UP
 207. Barbora Bláhová, Student na fakultě sociálních věd
 208. Yuliia Prystai, FSV
 209. Štěpánka Tvrdíková, Filozofická fakulta
 210. Elizabet Kovačeva, ÚALK FFUK
 211. Klára Bartová
 212. Ondřej Tkaczyszyn, student na Ústavu filosofie a religionistiky
 213. Petra Zachatá, doktorandka DAMU, redaktorka Divadelních novin
 214. michaela janiczková, jablunkovsko
 215. Tomáš Janáček, Mff
 216. Eliška Procházková,
 217. Kateřina Šichtová, studentka FF UK
 218. Anna Hlavnickova, Fakulta humanitních studií
 219. Michaela Kašparová
 220. Amálie Andělová, Sestra studentky
 221. Benjamin Šimsa, absolvent UK
 222. Luisa Samková
 223. Valerie Vítů, KSOC FF UK
 224. Daniela Samsonová , JAMU
 225. Anna Macháčková, Fakulta humanitních studií, Genderová studia
 226. Lukáš Tomášek, student ÚČLK
 227. Simona Dirgasová, Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku, PedF UK
 228. Soňa Antošová, UKAR, FFUK
 229. Klára Kačurová , KDV, FFUK
 230. Majda Jirků, studentka KDV
 231. Eva Parkanová, Pedagogické fakulta, katedra psychologie
 232. Iva Heribanová, Katedra divadelních studií MUNI
 233. Kateřina Dörflová
 234. Jana Knapčoková, PRF CUNI
 235. Anastázie Carulkova, Studentka VŠE, fakulta FIS, obor Aplikovaná informatika
 236. Vojtěch Voska, student KTK DAMU
 237. Emma Vyskočilová, 1. LF
 238. Terezie Jelínková , Bývalá studentka KDV FFUK
 239. Hana Bernardová , studentka Filosofické fakulty, katedra divadelní vědy
 240. Otto Sixtus Libal, FHS UK
 241. Ondřej Voska, FF UK
 242. Matěj Bureš, Divadelní věda, Anglistika – amerikanistika
 243. Daniela Šnapková , Studentka, SIAS, FF UK
 244. Sára Chrástecká, KDV FFUK
 245. Eva Vrbová, KDV
 246. Kateřina Kremeňová, Přf a FF, 2. rok Bc
 247. Barbora Luňáková, studentka ÚAJD a ÚALK, FFUK
 248. Dominika Kostelánská, PedF UK
 249. Johana Šaštinská, FFUK, KDV
 250. Tereza Klabanová, FF UK
 251. Lucie Lemonová, FSV UK
 252. Tereza Matějčková, Ústav filosofie a religionistiky
 253. Alžběta Růžičková, doktorandka KSES
 254. Vladimír Ludvík, Filozofická fakulta, ÚČJTK/ÚČLK/ÚTRL
 255. Markéta Svitáková , FF UK
 256. Petra Špejtková, KDV, FF UK, studentka
 257. Karolína Faberová, Interní doktorandka na KPS FF UK
 258. Anna Prášilová, Pdf UPOL
 259. Aleš Kristen , Student FFUK
 260. Kristina Kalendová , Ucházím se o studium na FF UK
 261. Lola Vejvodová, FF UK
 262. Barbora Venclová, absolventka KFS
 263. Theodora Pfeffermannová, studující KFS FF UK
 264. Jáchym Šidlák, student, KFS FFUK
 265. Veronika Švecová, studentka ÚTRL FFUK, KTK DAMU, redaktorka časopisu Loutkář
 266. Klára Vosecká, bývalá studentka
 267. Dominika Benešová, studentka FHS UK
 268. Jitka Schormová, FF UK
 269. Tereza Horňáková, studentka KDV
 270. Petra Zikmundová, FFUK
 271. Anna Crhová, absolventka bakalářského studia dějin umění FF UK
 272. Anna Libánská, doktorandka, Středisko ibero-amerických studií FF UK
 273. David Scharf, Filozofická fakulta
 274. Klára Urbanová, FF UK, KDV
 275. Nicole Tisotová, studentka KDV, FF UK
 276. Vojtěch Šimák, FF UK
 277. Marie Popelová, FF UK, Sociální práce
 278. Šimon Kinc, student FF
 279. Ľubica Kobová, Fakulta humanitních studií UK – studijní program genderová studia, katedra filosofie
 280. Lída Zajíčková
 281. Vanda Hájková , Divadelní věda
 282. Eliška Farová , Filozofická fakulta
 283. Adéla Dreslerová, studentka
 284. Bára Meda Cohen, Režisérka
 285. Lukáš Kubina, vyučující, Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci
 286. Anna Sojková , FF UK, KSOCP
 287. Vít Voříšek, FF UK
 288. Hermína Peričová, FAMU KAD
 289. FAMU NE!MUSÍŠ TO VYDŽET,
 290. Tomáš Gabriel, FHS
 291. Matěj Jirsa, student KTF UK
 292. Barbora Bulantová , doktorandka ÚAJD
 293. Jonáš Vicherek, FF UK
 294. Marek Jandák, doktorand FF UK
 295. Tereza Pazderová, ÚAJD, FF UK
 296. Iveta Blatná
 297. Marek Štamberg,
 298. Matěj Hřib, absolvent FF UK, student FHS UK
 299. Tomáš Baňacký, Katedra divadelní vědy
 300. Veronika Schneiderová, Bývalá studentka KDV FFUK
 301. Petr Wohlmuth, Ph.D., FHS UK, Katedra historických věd
 302. Petra Čechmánková, KDV
 303. Helena Hájková, Filozofická fakulta, ÚFaR
 304. Denisa Rysová
 305. Markéta Vlková, KDV FF UK
 306. Barbora Etlíková, absolventka DAMU
 307. Zuzana Blatná, ČSOB
 308. Ondřej Neužil, Magisterské studium, FFUK, UFAR
 309. Jiří Dynda, absolvent ÚFaR FF UK
 310. Barbara Oudová Holcátová , doktorandka na ÚFaR FF UK
 311. Annette-Marie Khodari, ÚFaR, FF UK
 312. Michal Vokurka, ÚČD
 313. Pavel Böhm, Katedra didaktiky fyziky MFF UK
 314. Jan A. Kozák, FF UK
 315. Ivana Recmanová
 316. Milan Horňák
 317. Adéla Provazníková, KBV, FFUK
 318. Milan Kroulík, ÚFAR FFUK
 319. Jakub Horák, Studoval jsem na MFF UK
 320. Jakub Fráňa, ÚČLK, FFUK
 321. Jiří Grosman, MAER/PhD student a výzkumný asistent na CERGE-EI
 322. Jakub Raška, ÚHSD FF UK, doktorand
 323. Daniel Kadera, FAMU
 324. Jana Koutná, studentka magisterského programu na ÚČLK a KFS FF UK
 325. Kristina Anna Vyletová, Fakulta humanitních studií
 326. Frantisek Válek, ÚFaR FFUK
 327. Aneta Tobolková, FHS
 328. Václav Bartoška
 329. Estelle Roger
 330. Eli Jirman, MFF UK
 331. Lukáš Horn, Romantik
 332. Robin Plitz, Fakulta sociálních věd
 333. Lucie Königsmarková,
 334. Kristýna Jalůvková, Katedra divadelní vědy, FF UK
 335. Vojtěch Klimeš, MFF
 336. Václav Rut, doktorand, FSV
 337. Jan Matuštík, Student PřF UK
 338. Václav Spěvák , Pedf UK
 339. Alžběta Balejová, Právnická fakulta
 340. Marek Soška
 341. Josef Řičář, doktorand obecné antropologie, FHS UK
 342. Karolína Gibalová, , Filozofická fakulta, Ústav etnológie
 343. Adéla Pavlišová, Magisterský student PřF
 344. Adéla Čadková, studentka FF UK
 345. Tereza Turzíková , FF MU
 346. Lucie Poian, FF UK, Ústav východoevropských studií, Ústav translatologie
 347. Klára Muknšnáblová, Ústav románských studií a Ústav hudební vědy
 348. Jana Plavec, Akademie věd
 349. Anna Marie Newkirková, FHS Liberal arts and Humanities
 350. Emma Ayars, Faculty of Humanities
 351. Vít Zdrálek, Ústav hudební vědy FF UK, odborný asistent
 352. Tereza Jiroutová Kynčlová, FHS UK, Mgr. program genderových studií
 353. Marie Ryjáčková , Fakulta humanitnich studií, Liberal Arts and Humanities
 354. Matěj Čermák, absolvent ÚČD a SNM FFUK
 355. Hana Čermáková, Absolventka FFUK
 356. Lukáš Klimeš, ÚTRL
 357. Klára Přečková, FF UK
 358. Hedvika Ranošová, MFF UK
 359. Lucie Laštovková, FF UK
 360. Ananké Nebeská, Genderová studia FHS UK
 361. Lenka Pittnerová, FF UK
 362. Julie Klimentová, FF UK, ÚISK, studující
 363. Kateřina Mašková, studentka NMgr. Psychologie (PedF UK) a NMgr. Genderových studií (FHS UK)
 364. Markéta Haiklová, ÚFAR FF UK
 365. Štěpán Šanda, ÚISK
 366. Eva Kyselová, Katedra teorie a kritiky DAMU
 367. Josef Vošmik, FF UK a FSV UK (absolvent), FHS UK (doktorand), Gender Studies, o.p.s. (zaměstnanec)
 368. Pavel Kodýtek, Student Navazujícího magisterského studia FF UK
 369. Jiří Štipl, Katedra psychologie, FF UK
 370. Eliška Frešerová
 371. Klára Choulíková, Knihovna ÚFaR FF UK
 372. Eva Oliva, Ústav etnologie, studentka magisterského ročníku
 373. Ladislav Zářecký , Ústav Etnologie
 374. Jan Černín, student religionistiky na ÚFaRu FF UK
 375. Regina Matejová, KDV FF UK
 376. Eva Mokrejšová, UFAR FF UK
 377. Ondřej Švec, FF UK, ÚFaR, odborný asistent
 378. Jakub Čapek, Ústav filosofie a religionistiky FFUK
 379. Anna Tropia, UFAR
 380. Daniela Theinová, ÚALK
 381. Karel Thein, ÚFaR
 382. Jakub Jirsa, ÚFaR FF UK
 383. Agáta Hrdličková, GS FHS UK, AS FHS UK, AS UK
 384. Viktorija Ljubovenko, FF, UTRL, studentka
 385. Eva Navrátilová, doktorandka ÚČLK FF UK
 386. Tereza Pluskalová, KPVHAS FF UK
 387. Petra Poncarová, Katedra sociologie FF UK
 388. Šimon Nemec, UFAR FF UK
 389. Tereza Liepoldová,
 390. Otto Drexler, doktorand ÚČD FF UK
 391. Dana Ocelík, FF UK
 392. Pavla Alexandra Faltová, FF, Ústav Asijských studií
 393. Adam Bártek, FF UK, historie
 394. Štěpán Špinka, ÚFaR
 395. Mgr. Rachel Mikos, PhD.,
 396. Zuzana Bláhová, 2. Lékařska
 397. Kristýna Mocová, UMPRUM
 398. Adéla Vavříková, studentka UMPRUM
 399. Hedvika Lang Páleníková , PřF
 400. Eva Rösslerová, absolventka
 401. Aneta Krejčík Plšková, doktorandka FF UPa
 402. Eliška Baklová, FHS UK, Orální historie a soudobé dějiny
 403. Bára Meda Cohen
 404. Veronika Hesounová
 405. Kristýna Eberlová
 406. Jaroslav Červený
 407. Anna Dědečková
 408. Magda Demeterová , Filozofická fakulta
 409. František Svatoš, FHS
 410. Kateř Tureček, famu student*ka – dochází na veřejné přednášky
 411. Ludmila Rašková, Fsv – obor sociologie se spec na současné společnosti
 412. Alena Vomlelová , Fa ČVUT
 413. Kateřina Kynclová, absolventka FIS VŠE
 414. Marek Linhart, KTK DAMU
 415. Adéla Večerková , 3.LF dentální hygienistka
 416. Klára Žantová , FAMU
 417. Helena Jandacova, KDV FF UK
 418. Natálie Kalousková , Absolventka FSV UK
 419. Širín Nafariehová
 420. Václav Šafka, student ÚDU FF UK
 421. Kateřina Bundová, FF UK
 422. Michal Micovčin
 423. Daniyar Sabitov, Doktorand FHS UK
 424. Dominika Lövenhöfer
 425. Dana Neumannová, FFUK
 426. Alžběta Mubeenová, studentka, Univerzita Palackého
 427. Michaela Fojtů, FDU ZČU
 428. Lena Katzinger, Universität Wien
 429. Tereza Plíštilová, Doktorandka FSV UK
 430. David Chytil, Právnická fakulta UK
 431. Mariana Machová, vyučující ÚALK, FF UK
 432. Justin Quinn, vyučující ÚALK FFUK
 433. Mariana Prouzová, absolventka
 434. Přemysl Krejčík
 435. Tomáš Gráf, vyučující ÚAJD FF UK
 436. Hana Ulmanová, vyučující FF UK UALK
 437. Kateřina Kovářová, doktorandka ÚALK, FFUK
 438. Magdalena Matoušková , FFUK
 439. Clare Wallace, Docent, ÚALK, FF
 440. James Little, ÚALK
 441. Vjačeslav Glazov, ÚHSD – Sociální dějiny
 442. Ema Rybarova, FF UALK
 443. Michal Mucha
 444. Marie Gemrichová, FF UK
 445. Sarah Krajčiová
 446. Martin Kodada, Ústav politologie FF UK, student
 447. Alice Antonínová
 448. Jana Kotlářová, Pardubice
 449. Eliška Krajčovičová, FF UK
 450. Lenka Fulíková, Fakulta humanitních studií
 451. Rebeca Kavecova
 452. Matyáš Kadlec, FF ZČU, student
 453. Michaela Vacková
 454. Kristián Kořínek
 455. Terezie Matějková , Katolické gymnázium Třebíč
 456. Alžběta Halatová
 457. Terezie Süčová, Jsem uchazečka o studium na FFUK
 458. Adéla Hezinová, FFUK, UALK; Fonetický ústav
 459. Karolína Vavřichová, 1. LF
 460. Linda Fořtová, ÚALK
 461. Anna Dynka, Hlasila jsem se na DV a jsem rada, ze jsem se nedostala.
 462. Sabina Svobodová
 463. Anastázie Szkanderová
 464. Tereza Herrmannová, UAJD a UGS na FFUK
 465. Jan Houška, Ústav politologie FFUK, student
 466. Nina Pippilotta Vackova
 467. Štěpánka Klečanská, FF UK
 468. Sara Pape
 469. Adriana Bradáčová, Právnická fakulta
 470. Adina Turková
 471. Nela Syslová, zájemkyně o studium na 1.LF
 472. Dorotka Záleská
 473. Denisa Landkammerová, Jihočeská univerzita České Budějovice
 474. Magdalena Nová
 475. Viktor Valovič, MUNI
 476. Anna Černá
 477. Valerie Strakošová
 478. Jan Voneš, Katolické gymnázium Třebíč
 479. Ondřej Pilný, FFUK, ÚALK, profesor
 480. Štěpán Fiala, student FF UK
 481. Franziska Schmucker
 482. Kristyna Bulova
 483. Rozálie Havrdová , ČVUT fsv
 484. Eliška Lipková , FSV UK
 485. Eliška Peprníčková
 486. Petra Konečná , ÚTRL
 487. Jana Marešová , UALK, FFUK
 488. Kateryna Trompak, Student, FFUK, UALK
 489. Tatiana Chavalková Badurová, FHS UK
 490. Marie Kolaříková, Anglistika-amerikanistika, Český jazyk a literatura
 491. Michaela Matoušková, Ústav politologie FFUK
 492. Tereza Límanová, učím jazyky v Jazykovém centru FFUK
 493. P. Sedlarikova, studující
 494. Tomáš Vondra, Bývalý student
 495. Marie Kolaříková, anglistika – amerikanistika, český jazyk a literatura
 496. David Žabokrtský, IMS FSV UK
 497. Natalie Hošková
 498. Radvan Markus, ÚALK
 499. Alena Sedláčková, studentka ÚJKN FF UK
 500. Magdaléna Svatošová, Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích
 501. Štěpánka Lidová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
 502. Klára Kropáčková, studující
 503. Petr Žilinský, Fakulta sociálních věd, obor Politologie a mezinárodní vztahy
 504. Veronika Vaculíková
 505. Marie Chyská, PedF UK
 506. Tereza Krejčová, Divadelní věda
 507. Eliška Císařová, Pedf UK, KVv
 508. Anna Černá, studentka střední školy
 509. Lucie Řemelková
 510. Kateřina Projsová , Studentka oboru Historie – Evropská studia, ÚSD FF UK
 511. Petra Mašková
 512. Soňa Nemčoková, 1. ročník, Filozofická fakulta, Katedra psychologie
 513. Marie-Klára Schwarzová , Studovala jsem chvíli na Pedf UK. Nyní studuji Publicistiku v Praze
 514. Anna Pavlíková, 1lf
 515. Dominik Ertner, Sociální práce ETF UK
 516. Marie Adamová, absolventka
 517. Magdalena Prostá
 518. Aleš Fajstaver, Právnická fakulta
 519. Bára Hastíková
 520. Olga Słowik, doktorandka ÚČLK
 521. Julie Šormová
 522. Roman Galovič , doktorand ÚFaR
 523. Magdaléna Tichá, Studentka FF UK
 524. Barbora Telátníková, FSV UK, MKPR
 525. Tereza Morysová , Brno
 526. Hana Pavelková, Brno
 527. Natálie Roubalová, FSV
 528. Pavlína Vostřelová, UTB
 529. Markéta Beranová,
 530. Terezie Veselá, PedF
 531. Šárka Machová, Studentka, psychologie psychologie FF UK
 532. Eliška Šidíková, FF UK
 533. Švarcová Betty ,
 534. Evelína Kolářová,
 535. Anna Jurečková, Absolvent bc a mgr studia IKSŽ
 536. Markéta Syslová,
 537. Lucie Vyskočilová, Brno.
 538. Valentýna Heřmánková, Přírodovědecká fakulta
 539. Jana Severová, FF UK
 540. Aneta Formanová, FF UK, Anglistika
 541. Jan Chromý, docent ÚČJTK FF UK
 542. Pavel Sládek, Katedra Blízkého východu FF UK, člen senátu FF UK
 543. Katarína Palčová, Koordinátorka KBV FF UK
 544. Mlada Hošková, FF UK
 545. Filip Kaas, FF UK KBV
 546. Jakub Březina, Katedra Psychologie, FF UK
 547. Vojtěch Mančuška , Filozofická fakulta, obor filozofie
 548. Ema Toušková , Katedra Blízkého východu, FFUK
 549. Veronika Sellner
 550. Sergei Zemlianoi, FFUK, student
 551. Julie Benčíková, FF UK, bohemistika
 552. Valentyn Khrapkov, FF UK
 553. Jan Simeon Kaiser, Pedagogická fakulta
 554. Barbora Šírová, Studentka ČZU
 555. Gabriela Míšková , FF
 556. Barbora Stará, FF UK
 557. Michaela Beranová , FF UK – Komparatistika
 558. Eleonóra Bombiczová , FF UK
 559. Jan Pokorný, Brno
 560. Daniel Koncsol , FF UK
 561. Nicole Schmitzová, FHS UK – 2.ročník
 562. Eva Soukeníková, FF UK, FSV UK
 563. Helena Horálek, 1.LF UK, Klinika adiktologie, asistent/pedagog
 564. Michaela Schusova PhD
 565. Kryštof Jánský, ÚFaR
 566. Pavel Tříska, Doktorand ÚŘLS FFUK
 567. Lucie Coufalová, Právnická fakulta
 568. Adéla Loukotová, LF UK v Plzni
 569. Vojtěch Kudla
 570. Terezia Klasova
 571. Marie Jiřičková, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 572. Ester Fischerová , doktorandka, UFaR
 573. Anna Vágnerová, Pedf Uk
 574. Rachel Mikos, FF UK